وبگاه شخصی محراب مدهوشي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
مطالعه راهبردی وضعیت بناهای چوبی بافت فرهنگی گرگان و گمیشان. محراب مدهوشی،      ملی 
برآورد ميزان پوسيدگي در درختان سرپاي صنوبر و پالونيا منطقه شصت‌كلاته با استفاده از آزمون غیر مخرب. محراب مدهوشی     داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی امکان ساخت گلولام از چوب راش و پالونیا محراب مدهوشی     داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی خصوصیات کاربردی چوب‌های فشرده شده گونه‌های سبک (با همکاری دانشگاه UPM مالزی). محراب مدهوشی     بین المللی 
مطالعه تاثير پوسيدگي بر مقاومت مكانيكي چوب با استفاده از آزمون غير مخرب. محراب مدهوشی     داخلی(داخل دانشگاه) 
استفاده از نی در ساخت پانل چوبی. محراب مدهوشی     داخلی(داخل دانشگاه) 
استفاده از تکنولوژی آموزشی در ارتقا سطح یادگیری دانشجویان در درس مکانیک چوب محراب مدهوشی     داخلی(داخل دانشگاه) 


  بازديد : 23737
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان